به تیم ما بپیوند

فرصت ها بی نهایت هستند.

بخشی از تیمی باشید که میله فرهنگ کار در دنیای جدید را تعیین می کند و هدف آن ایجاد اکوسیستمی برای جوانان است که تمام نیازهای مالی آنها را برطرف می کند و زندگی آنها را حماسی می کند!

بازه ها را مشاهده کنید

چرا داده های من رضایت من است؟

صرفاً به این دلیل که MDMC هسته تمام ذهن های بزرگ در کار است. برای توضیح بیشتر در مورد چرایی، در اینجا یک آزمایش فکری برای شما وجود دارد:


گروهی از افراد فوق العاده پرشور و رانده را کنار هم قرار دهید.


به آنها آزادی کامل بدهید تا اهداف خود را به شکلی کاملاً مهار نشده دنبال کنند.


شما به انجمن «اطلاعات من رضایت من» ما ملحق خواهید شد


بازه ها را مشاهده کنید